Zmiany przyjazne przedsiębiorcom

19 czerwca 2023 |

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców z dnia 13 kwietnia 2023 r. ma na celu wprowadzenie szeregu przepisów prawa gospodarczego przyjaznych przedsiębiorcom. Konsultacje publiczne nad projektem zakończyły się 4 maja 2023 r. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania. Poniżej przedstawiamy wybrane propozycje zmian.

Brak konieczności przedkładania w urzędzie dokumentu prokury

Projekt ustawy przewiduje, że organ administracji publicznej z urzędu potwierdzać będzie w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) upoważnienie prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy wpisanego do KRS. Aktualnie na mocy art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy takie udogodnienie przysługuje przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG.

Procedura wyznaczenia i odwoływania wspólnego przedstawiciela w spółkach kapitałowych

Artykuł 184 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) normuje ochronę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy jedyny udział lub wszystkie udziały przysługują kilku osobom niepodzielnie. Zgodnie z tym przepisem:

§ 1.  Współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za świadczenia związane z udziałem odpowiadają solidarnie.

§ 2.  Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich.

Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje w stosunku do prostych spółek akcyjnych (art. 30038 § 3 k.s.h.) oraz spółek akcyjnych (art. 333 § 2 k.s.h.). W Kodeksie spółek handlowych brak jest jednak określenia sposobu i przesłanek wyznaczenia takiego przedstawiciela.

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie możliwości wyznaczenia przed notariuszem wspólnego przedstawiciela przez osoby współuprawnione posiadające co najmniej 75/100 praw do udziału lub akcji w spółce objętych wspólnością. Przedmiotowa instytucja ma być warunkowana, tym że:

1. w przypadku nabycia udziałów w drodze dziedziczenia – co najmniej jeden ze współuprawnionych przyjmie spadek,

2. w przypadku małżonków – małżonkowie złożą oświadczenie, że udziały lub akcje należą do majątku wspólnego,

3. w przypadku innego tytułu powstania wspólności praw – co najmniej jeden ze współuprawnionych złoży oświadczenie, że będzie ponosił odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w zakresie udziałów lub akcji objętych wspólnością wobec współuprawnionych niebiorących udziału w powołaniu wspólnego przedstawiciela. Oświadczenie nie będzie wymagane w sytuacji, gdy w czynności będą brały wszystkie osoby współuprawnione.

Odwołanie wspólnego przedstawiciela proponuje się natomiast umożliwić osobom współuprawnionym posiadającym powyżej 50/100 praw do udziału lub akcji w spółce objętych wspólnością.

Zmiany w przepisach o zarządzie sukcesyjnym

Nowelizacja przewiduje, że zarząd sukcesyjny będzie przedłużany automatycznie do momentu wydania postanowienia przez sąd. Aktualnie w praktyce zdarza się, że wniosek o przedłużenie zarządu sukcesyjnego jest składany tuż przed jego wygaśnięciem. Sądy w takiej sytuacji nie mają wystarczająco dużo czasu na wydanie postanowienia w tym przedmiocie.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że 75/100 spadkobierców będzie mogło zdecydować o powołaniu zarządcy sukcesyjnego. Dla porównania obecnie wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100. Dotychczasowa liczba wydaje się zbyt wygórowana biorąc pod uwagę ewentualne konflikty rodzinne.

Określenie jasnych zasad zakładania działalności gospodarczej przez osobę małoletnią

W sposób jednoznaczny ma zostać wskazane, że w przypadku osób małoletnich rejestracja działalności gospodarczej musi zostać poprzedzona wyrażeniem zgody przez sąd rodzinny. Sąd ten będzie brał pod uwagę indywidualne okoliczności danej sprawy, w szczególności to, czy planowana rejestracja nie ma jedynie charakteru pozorowanego.

Deregulacja stosowania pieczątek i inne ułatwienia

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których organ administracji domaga się wykorzystania przez przedsiębiorcę pieczątki/pieczęci, pomimo braku formalnej podstawy. Nowelizacja wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą organy administracji nie będą mogły wymagać i żądać posługiwania się pieczątką, chyba że istnieje szczególny przepis prawa powszechnie obowiązującego wprowadzający taki wymóg w konkretnej sprawie. Projekt wprowadza ponadto brak konieczności posługiwania się numerem NIP przez przedsiębiorców prowadzących działalność nierejestrowaną.

Zmiana prawa tylko dwa razy w roku

Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie zasady „dwóch terminów”. W przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, które określają zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, termin wejścia w życie wyznaczany będzie wyłącznie na dzień 1 stycznia albo 1 czerwca. Oczywiście w pewnych przypadkach od tej zasady będzie można odstąpić, co każdorazowo powinno zostać uzasadnione w projekcie ustawy. Do taki przypadków zaliczać się będzie:

1. ważny interes publiczny lub

2. konieczność implementacji lub wykonania przepisów prawa Unii Europejskiej.

Wejście w życie

Planowaną datą wejścia w życie projektowanej ustawy jest dzień 1 stycznia 2024 r., z pewnymi wyjątkami. Między innymi przepisy dotyczące możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez osoby małoletnie mają wejść w życie z dniem 1 października 2024 r.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ