Wspólnik większościowy a ZUS – ważna uchwała Sądu Najwyższego

26 lutego 2024 |

Od wielu lat w środowisku prawniczym toczą się rozmowy na temat zasadności podejścia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oraz niektórych sądów) co do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez wspólnika, który posiada większość udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. Wspólnik wywierający dominujący wpływ na działalność spółki bywał co do zasady uznawany przez ZUS za „jedynego wspólnika”, a tym samym podlegał pod ubezpieczenia społeczne. Nawet w sytuacji, gdy posiadał on 90% udziałów, a drugi wspólnik 10%. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2024 r. III UZP 8/23 może tą niekorzystną dla wspólników spółek z o.o. praktykę zmienić.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przez spółkę jednoosobową należy rozumieć spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. Natomiast w myśl art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.) za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, czyli objętą obowiązkiem opłacania składek społecznych, uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niestety wbrew literalnemu brzmieniu ww. przepisów ZUS w praktyce za osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegające ubezpieczeniom społecznym uznawał większościowych wspólników sp. z o.o., uznając uczestnictwo wspólnika mniejszościowego jedynie za iluzoryczne.

W uchwale z dnia 21 lutego 2024 r., sygn. akt III UZP 8/23 Sąd Najwyższy zastosował wykładnię językową przepisów prawa i odrzucił koncepcję tzw. „wspólnika iluzorycznego” lub „prawie jedynego wspólnika”. Zgodnie z treścią ww. uchwały „Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1230)„.

Uchwałę Sądu Najwyższego należy ocenić pozytywnie. Zostanie ona zapewne powołana w wielu postępowaniach prowadzonych przeciwko ZUS i pomoże wyeliminować niekorzystną praktykę polegającą na obejmowaniu wspólników większościowych spółek z o.o. ubezpieczeniem społecznym, a co za tym idzie – wpłynie ona na zmniejszenie potencjalnych kosztów prowadzonej przez wspólników spółek z o.o. działalności gospodarczej.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ