Wakacje kredytowe 2024 już od 1 czerwca

24 maja 2024 |

W większości banków kredytobiorcy mogą składać od 15 maja wnioski o odroczenie rat kredytu hipotecznego. Wakacje kredytowe 2024 (podobnie jak w poprzednich latach) pozwalają na zawieszenie maksymalnie 4 rat kredytu. Pierwsze zawieszenie raty może nastąpić już z początkiem czerwca.

Podstawowe warunki

Wakacje kredytowe mają zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny udzielonych w złotych (z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż złoty), zawartych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (np. na kupno lub remont mieszkania), pod warunkiem, że:

1. umowa kredytu została zawarta przed dniem 1 lipca 2022 r. (liczy się data podpisania umowy, a nie – uruchomienia kredytu),

2. do końca spłaty kredytu pozostaje co najmniej 6 miesięcy,

3. wartość kredytu nie przekracza 1.200.000,00 zł.

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dotyczyć może tylko jednej umowy.

Ustawowe wakacje kredytowe dotyczą zarówno rat kapitałowo-odsetkowych, jak i raty odsetkowej.

Nowe kryteria

Do wakacji kredytowych 2024 r. wprowadzono nowe kryteria, które nie obowiązywały w poprzednich latach (2022 i 2023). Zgodnie z nimi z zawieszenia rat kredytu mogą skorzystać:

1. osoby, których rata kredytu przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia arytmetyczna RdD (rata do dochodu) za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu lub

2. osoby, które na dzień złożenia wniosku mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawy.

Drugi z warunków określonych powyżej dotyczy dzieci, które:

  • nie ukończyły 18. roku życia,
  • nie ukończyły 25. roku życia (do dnia 30 września), jeżeli uczą się w szkole lub studiują,
  • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne! Dzieci, które kredytobiorca ma na utrzymaniu, to również dzieci:

  • nad którymi sprawuje rodzinną pieczę zastępczą,
  • dla których jest dotychczasową rodziną zastępczą,
  • które przebywają w prowadzonym przez kredytobiorcę rodzinnym domu dziecka.

Jak obliczyć średnią wartość wskaźnika RdD dla trzech ostatnich miesięcy?

Wskaźnik RdD (rata do dochodu) to stosunek raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (bez ubezpieczenia) z danego miesiąca do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy w danym miesiącu.

Na potrzeby wyliczenia wskaźnika RdD dochód należy rozumieć jako sumę miesięcznych przychodów pomniejszonych o miesięczne obciążenia podatkowe i koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób. Do gospodarstwa domowego należą wszystkie osoby, które mieszkają i utrzymują się wspólnie (nie muszą być spokrewnione ani spowinowacone).

W celu wyliczenia RdD kredytobiorca powinien:

1. ustalić dochody swojego gospodarstwa domowego i wysokość rat kredytu z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku,

2. wyliczyć RdD dla każdego miesiąca z osobna, dzieląc ratę z danego miesiąca przez dochód z danego miesiąca i mnożąc przez 100%.

Przykład:
Dochód z ostatnich 3 miesięcy: dochód z marca: 4000 zł, dochód z kwietnia: 4500 zł, dochód z maja: 5000 zł.
Raty kredytu z ostatnich 3 miesięcy: rata z marca: 2100 zł, rata z kwietnia: 2300 zł, rata z maja: 2400 zł.
RdD z marca: (2100/4000) x 100% = 52,50%, RdD z kwietnia: (2300/4500) x 100% = 51,11%, RdD z maja: (2400/5000) x 100% = 48,00%.

RdD = 52,50% + 51,11% + 48,00% / 3 = 50,54 %

RdD > 30%

Terminy

Kredytobiorca będzie mógł wystąpić o zawieszenie płatności łącznie 4 rat.

Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać w następujących terminach i wymiarach:

1. w okresie od czerwca do sierpnia 2024 – w wymiarze 2 rat,

2. w okresie od września do grudnia 2024 – w wymiarze 2 rat.

Aby skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty. Przykład: Jeśli płatność raty kredytu przypada na dzień 10 czerwca, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty należy złożyć do dnia 10 czerwca.

Bank podczas wakacji kredytowych nie będzie naliczać odsetek za okres odroczenia rat kredytu. Pobierane mogą być natomiast składki na ubezpieczenie kredytu (jeżeli są wymagane zgodnie z umową kredytu).

Należy jednak pamiętać, że czas spłaty kredytu wydłuży się o okres, przez który kredytobiorca skorzystał z wakacji kredytowych.

Jak złożyć wniosek?

W celu skorzystania z wakacji kredytowych należy złożyć odpowiedni wniosek – przez Internet lub fizycznie w banku. Nie jest wymagane podpisanie aneksu do umowy kredytu. Wniosek może dotyczyć każdej raty mającej podlegać odroczeniu osobno lub łącznie dla wszystkich z nich. Czas na złożenie wniosku upływa w dniu płatności raty. Wniosek jest bezpłatny. Szczegółowe instrukcje odnaleźć można łatwo na stronach poszczególnych banków.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ