Ustawa o wakacjach kredytowych

1 sierpnia 2022 |

Z dniem 29 lipca 2022 r. weszła w życie  ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa ta umożliwia osobom spłacającym kredyty hipoteczne skorzystanie z tzw. ,,wakacji kredytowych”.  

Szczegóły „wakacji kredytowych”

Wakacje kredytowe mają zastosowanie do umów  kredytowych zawartych przez konsumentów przed dniem 1 lipca 2022 r. Zatem nie obejmują one umów zawartych w dniu 1 lipca 2022 r. i później. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie kredytowej ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, a tym samym okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania.

Wakacje kredytowe pozwalają na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie. W ten sposób zawieszeniu podlegać będą kredyty, których walutą w momencie złożenia przez klienta wniosku jest PLN (z wyłączeniem kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż polska).

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Tym samym konsument może zawiesić tylko jedną  umowę o kredyt hipoteczny, niezależnie od tego który bank udzielił kredytu.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu hipotecznego. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż składki ubezpieczeniowe.

Łączny czas trwania ,,wakacji kredytowych”

Zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego można dokonać łącznie na okres 8 miesięcy – 4 miesiące w roku 2022 oraz 4 miesiące w 2023 roku.

Zawieszenia spłaty kredytu przysługuje  w następujących okresach:

1)     od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

2)     od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

3)     od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale

Wniosek o ,,wakacje kredytowe”

Konsument składa wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Wspomniany wniosek powinien zawierać co najmniej: oznaczenie konsumenta, oznaczenie kredytodawcy, oznaczenie umowy, wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W przypadku, kiedy cel kredytu jest określony odmiennie klient nie może z zawieszenia skorzystać.

Oświadczenie kredytobiorcy, że zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  oświadczeń.

Z dniem doręczenia Bankowi wniosku o zawieszenie spłaty, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany. Zawieszenie spłat dotyczy wyłącznie rat kredytu, których wymagalność ma dopiero nadejść, zatem nie może ono dotyczyć tych rat, których wymagalność nastąpiła przed złożeniem wniosku.

Bank w terminie 21 dni od dnia doręczenia  wniosku potwierdza jego otrzymanie na trwałym nośniku i przekazuje potwierdzenie konsumentowi.

W czasie zawieszenia spłaty kredytu, konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych
z umową kredytu hipotecznego.

Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

Zawieszenie spłat raty kredytu hipotecznego znajduje zastosowanie do umów, które nie zostały skutecznie wypowiedziane przed wpływem wniosku klienta o zawieszenie spłaty kredytu (nie upłynął okres wypowiedzenia).


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ