Hipotetyczne odsetki – odsetki od kapitału własnego w 2024 r.

4 stycznia 2024 |

Od 1 stycznia 2020 r. można stosować przepisy o tzw. hipotetycznych odsetkach, które pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty odsetek hipotetycznych od finansowania własnego. Rozwiązanie to ma zachęcać do finansowania własnego spółki, np. przez wstrzymanie wypłacania dywidend i ograniczeniu zaciągania zobowiązać zewnętrznych.

Zgodnie z art. 15cb ustawy o CIT za koszt uzyskania przychodów podatnika będącego spółką uznaje się również kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty:

1. dopłaty wniesionej do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub

2. zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Nie mieszczą się w powyższej definicji pożyczki od wspólników. Omawiany koszt przysługuje w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych. Możemy zatem zdecydować, w którym roku będzie korzystniej rozliczyć tę koszty.

Ograniczenia

1. łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w danym roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250.000 zł, co pozwala na oszczędność rzędu 47.500 zł (przy 19% podatku);

2. powyższe nie ma zastosowania do dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej.

Wzór na obliczenie kwoty hipotetycznych odsetek:

(Rreferencyjna NBP + 1%) x E

gdzie:

1. R referencyjna NBP – stopa referencyjna NBP na ostatni dzień roku poprzedzającego wniesienie dopłaty / akumulację zysku (w 2023 r. stosowana stopa referencyjna to 6,35%, a więc swoistego rodzaju oprocentowanie kapitału własnego wynosi 7,35%);

2. E – kwota dopłaty / zysku zatrzymanego.

Przykład:

Wspólnicy spółki z o.o. (której rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym) w 2024 r. znają już wynik finansowy spółki i postanowią w drodze uchwały o zatrzymaniu wypracowanego w 2023 r. zysku w spółce i przekazaniu go na kapitał zapasowy.

Wysokość zatrzymanego zysku wyniesie 5 mln złotych.

Stopa referencyjna NBP na dzień 29 grudnia 2023 r. wynosi 5,75%.

Obliczenia:

Roczne odsetki od kapitału własnego zaliczone do kosztów podatkowych za 2024 r.

(5,75% + 1%) x 5.000.000 złotych = 287.500 złotych

287.000 > 250.000 zatem odliczyć można kwotę 250.000 zł

Wnioski:

Spółka będzie uprawniona do „ukosztowienia” kwoty 250.000 złotych co da jej rzeczywistą oszczędność na poziomie 47.500 zł.

Korekta kosztów uzyskania przychodu

Do czynności zagrożonych sankcją korekty kosztów odsetek hipotetycznych od kapitału zaliczamy:

1. wypłatę zysku i zwrot dopłat;

2. czynności restrukturyzacyjne polegające na połączeniu lub podziale spółki bądź na przekształceniu w spółkę niebędącą osobą prawną,

– w terminie 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym została wypłacona dopłata lub podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku.

Za rok podatkowy, w którym dopłata została wniesiona do spółki, uznaje się rok, w którym dopłata wpłynęła na rachunek płatniczy spółki.

Forma korekty

Korekta kosztów powinna zostać dokonana na bieżąco (nie wynika bowiem z błędu ani oczywistej omyłki) w dacie dokumentu poprzedzającego jej przyczyny – a więc zapewne w dacie uchwały wspólników o pokryciu straty (art. 15 ust. 4i ustawy o CIT).

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2021 r., 0111-KDIB2-1.4010.330.2020.1.AR.

Analizując powyższe, można stwierdzić, że ustawodawca wprowadza trzyletni plan oszczędnościowy dla spółek kapitałowych. W praktyce może to doprowadzić do ograniczenia wypłat dywidend, a przynajmniej do przesunięcia wypłat o trzy lata.

Ważne!

Należy świadomie wskazywać w uchwale o wypłacie zysku źródło, z którego zysk jest dysponowany.

Generalnie, nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie po stronie spółki aby móc zaliczyć hipotetyczne odsetki do kosztów uzyskania przychodu. Wystarczy wykonać odpowiednie działania rachunkowe i księgowe.

Stopa referencyjna NBP na dzień 29 grudnia 2023 r. wynosi 5,75% jest niższa o 1 pp. w stosunku do roku ubiegłego, niemniej pozostaje ona na tyle korzystna, że opłaca się brać ją pod uwagę przy rozliczeniu rocznym.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ