Przedłużenie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

30 kwietnia 2021 |

Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U.2021poz.572) przedłużono niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych określone w ustawie o rachunkowości

Ile wynoszą wydłużone terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r. I kogo dotyczą?

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, SPORZĄDZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

Terminy na zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego uległy wydłużeniu o 3 miesiące:

1) Zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić do końca 6. miesiąca od dnia zaistnienia zdarzeń powodujących obowiązek zamknięcia.

2) Sporządzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

UWAGA! W przypadku jednostek sektora finansów publicznych w/w terminy przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono.

ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

W związku z wydłużeniem terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego zmianie uległy również terminy na złożenie sprawozdania finansowego:

1) Termin na złożenie do KRS sprawozdania finansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS wynosi 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

2) Termin na złożenie do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS wynosi 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

3) Termin na złożenie do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą został wydłużony do dnia 31 lipca 2021 r.

POZOSTAŁE TERMINY:

Terminy dotyczące czynności zakończenia inwentaryzacji składników aktywów (zgodnie z ustawą o rachunkowości powinna być zakończona najpóźniej do 15 stycznia) oraz sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (zgodnie z ustawą o rachunkowości powinno zostać sporządzone nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym) przedłużone zostały o 90 dni (a dla jednostek sektora publicznego o 30 dni).

  UWAGA! Zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.  

INNE PODMIOTY:

Przedłużeniu uległy również terminy na zatwierdzenie sprawozdania finansowego dotyczące:         

1) spółdzielni mieszkaniowych, w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy

– termin przedłużono do dnia odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa w art. 90 w/w ustawy, tj. do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;

2) niektórych innych jednostek*, które:

a) posiadają organy zatwierdzające liczniejsze niż przewidują ograniczenia wynikające z przepisów zakazujących organizowania zgromadzeń spotkań   i   zebrań   w   czasie epidemii,

b) nie mogą korzystać z możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

– termin przedłużono do 6 tygodni od dnia ustania przesłanki, o której mowa w lit. a lub b.

* Z wyłączeniem spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresami:

https://www.gov.pl/web/finanse/przesuniecie-terminow

https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/zmiany-w-prawie-esf/przedluzenie-niektorych-terminow-dot-sprawozdan-finansowych/


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ